Quản lý nhân sự - tiền lương :

quan ly nhan su tien luong

Tính năng :

  • Quản lý hồ sơ nhân viên: họ tên, quê quán, điện thoại,...
  • Quản lý lương cơ bản, lương ngày, lương giờ
  • Quản lý chấm công đi làm hàng ngày
  • Quản lý chấm công tăng ca, có hệ số cho ngày lễ
  • Quản lý khen thưởng - kỷ luật tính vào lương
  • Quản lý tạm ứng lương của nhân viên
  • Quản lý - tính bảng lương cuối tháng