Quản trị chi phí nhà hàng:

Quan ly chi phi kinh doanh nha hang

Trong quản trị kinh doanh nhà hàng, quản trị chi phí là xác định, đo lường, thu thập, phân tích và báo cáo các thông tin về những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Đó là các yếu tố: chi phí, doanh thu, lợi nhuận.

Như vậy, quản trị chi phí nhà hàng bao gồm các công việc của kế toán chi phí, của quản trị tài chính, đồng thời thông qua phân tích các thông tin này để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, hình thành các quyết định đúng đắn, xây dựng chiến lược kinh doanh nhà hàng thích hợp.

Nhằm đơn giản hóa các nghiệp vụ trong quản lý nhà hàng dành cho nhà quản lý, phần mềm ViRES đã tích hợp các chức năng về quản trị chi phí, giúp cho nhà quản lý có một công cụ quản lý đơn giản hiệu quả mà không đòi hỏi phải có kiến thức chuyên sâu về quản trị chi phí.

Tính năng :

 • Quản lý danh mục loại chi phí:
  + Tiền thuê mặt bằng
  + Tiền điện
  + Tiền nước
  + Tiền Internet
  + Chi phí hư hao nguyên liệu
  + Chi phí hư hỏng thực đơn
  + Chi phí hư hỏng, mua sắm trang thiết bị
  + ...
 • Báo cáo chi phí, tổng chi phí hàng tháng

Quản trị chi phí tốt sẽ giúp nhà hàng:

 • Tập trung năng lực của mình vào các điểm mạnh, tìm ra các cơ hội mới trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống
 • Cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ của mình mà không làm tăng chi phí
 • Giúp nhà quản lý nhận diện được các nguồn lực có chi phí thấp - nâng cao hiệu quả quản lý nhà hàng

Trong hệ thống phần mềm nhà hàng có công cụ quản trị chi phí tích hợp sẽ giúp nhà quản lý đơn giản hóa các nghiệp vụ trong quản lý nhà hàng nói chung & nghiệp vụ quản trị chi phí nói riêng.